Prenumerata.lt
Registruotis naujiems vartotojams Registruotis naujiems vartotojams
pamiršai slaptažodį?
2018 Lapkričio 18
  Dovanų kuponai  
  AKCIJOS  
  Prenumerata užsienyje  
  DUK  
Nauji leidiniai
Dovanok prenumeratą
Leidinių tipai
Žurnalai
Laikraščiai
Elektroniniai leidiniai
Kiti leidiniai
Leidinių temos
-Visos temos-
Auto ir moto
Ekologija
Ekonomika, finansai
Fotografija
Gamta, gyvūnai
Grožis, mada
Interjeras, dizainas, statyba, architektūra
Jaunimui
Kelionės, geografija
Komiksai
Kompiuterija
Kryžiažodžiai
Maistas
Mokslas, technologijos
Moterims
Muzika
Psichologija
Rankdarbiai
Sodas, daržas
Sportas
Sveikata
Šeimai
Užsienietiški
Vaikams
Verslas, teisė, ekonomika
Visuomeniniai, politiniai
Vyrams
Žūklė, medžioklė
TOP 10
1. Iliustruotoji istorija
2. Kutis
3. RESPUBLIKA + VAKARO ŽINIOS (fiziniams asmenims) + dovana - kalendorius!
4. Iliustruotasis mokslas
5. Penki
6. SAVAITĖ (miestų gyventojams)
7. Savaitė. Namie ir sode
8. National Geographic Lietuva
9. Moters savaitgalis
10. NG Kids
Žurnalo "Paukščiai" 2016 m. Nr. 1 skaitykite:

Žurnalo "Paukščiai" 2016 m. Nr. 1 skaitykite:

LOD in­for­ma­ci­ja. Skirk 2 proc. paukš­čių ap­sau­gai.
Your 2% can go to bird con­ser­va­tion
P. Ig­na­ta­vi­čius, L. Šniaukšta. „Klu­bas 250" - nau­ja Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų draugijos ini­cia­ty­va.
Club 250 - a new ini­tia­ti­ve of the Lithuanian Ornithological Society
G. Pet­kus. Kvie­čia­me re­gist­ruo­ti pir­muo­sius su­grįž­tan­čius paukš­čius.
We in­vi­te you to re­gis­ter first arriving birds
R. Kemb­ry­tė, P. Ig­na­ta­vi­čius, G. Pet­kus. Ka­lė­di­nis paukš­čių ste­bė­ji­mo
ma­ra­to­nas - 2015.
Christ­mas bird­wat­ching ma­rat­hon 2015


Metų paukštis / Bird of the Year


L. Rau­do­ni­kis, M. Kirs­tu­kas, M. Kar­lo­nas, J. Mor­kū­nas.
2016 me­tų paukštis - juo­da­sis čiur­lys.
Bird of 2016 - Com­mon Swift


Paukš­čių ap­skai­tos / Bird counts


L. Šniaukšta, J. Mor­kū­nas. Žie­mo­jan­čių van­dens paukš­čių ap­skai­tų re­zul­ta­tai
Lie­tu­vo­je 2016 me­tais.
Re­sults of the Mid­win­ter Wa­ter­fowl counts in Lit­hu­a­nia, 2016
M. Ružaus­kas, L. Rau­do­ni­kis. Plėš­rių­jų medšar­kių (La­nius ex­cu­bi­tor) ste­bė­ji­mai
2015-2016 me­tų žiemą.
Bird of win­ter 2015-2016 - Gre­at Grey Shri­ke


Paukš­čių ty­ri­mai / Bird sur­ve­ys


J. Mor­kū­nas. Pra­de­da­mos at­skleis­ti juo­da­kak­lių na­rų mig­ra­ci­jos.
Mig­ra­tion rou­tes of Black-thro­a­ted Di­vers are re­ve­a­led 19
M. Kar­lo­nas, B. Stu­kie­nė. Pra­si­dė­jo nau­jas Pe­rin­čių paukš­čių at­la­so
dar­bų se­zo­nas. A new se­a­son of national Bird Breeding At­las


Pa­de­da­me paukščiams / Help the birds


G. Riau­ba, L. Rau­do­ni­kis. Ty­ru­lių pel­kė­je tę­sia­mi bu­vei­nių tvar­ky­mo dar­bai.
Ongoing habitat management of Ty­ru­liai bog
J. Mor­kū­nas. Or­ni­to­lo­gai ir žve­jai ieš­ko efek­ty­vių prie­mo­nių, ma­ži­nan­čių van­dens paukščių žū­tį žve­jy­bi­niuo­se tin­kluo­se.
Fis­her­men and or­nit­ho­lo­gists are lo­o­king for ef­fec­ti­ve me­a­su­res mi­ni­mi­zing mortality of birds


Nau­jos paukščių rū­šys Lie­tu­vo­je / New bird spe­cies for Lit­hu­a­nia


V. Ei­gir­das. Ven­tės ra­ge su­gau­tas juo­da­gur­klis erš­kėt­žvir­blis.
Black-thro­a­ted Ac­cen­tor trap­ped in Ven­tės ra­gas


Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai / Bird ob­ser­va­tions


V. Ju­sys. Or­ni­to­fau­nis­ti­niai ste­bė­ji­mai Lie­tu­vo­je 2015-2016 m. žiemą.
Bird ob­ser­va­tions in Lit­hu­a­nia in win­ter 2015-2016
Lietuvos ornitofaunistinės komisijos informacija.
Lithuanian Rarities Committee news
M. Kar­lo­nas, E. Pa­kšty­tė, M. Ru­žaus­kas. Re­tų paukščių ste­bė­ji­mai kai­my­ni­nė­se
šaly­se ir Va­ka­rų Pa­le­ark­ti­ko­je 2015-2016 m. žiemą.
Ra­re bird ob­ser­va­tions in
neighbouring coun­tries and Wes­tern Pa­le­arc­tic in win­ter 2015-2016


Svar­bios pub­li­ka­ci­jos / Im­por­tant pub­li­ca­tions


Or­ni­to­lo­go užrašai / Or­nit­ho­lo­gist's no­tes


M. Če­pu­lis, G. Gra­šy­tė. Ne­ti­kė­tas sve­čias - kur­ti­nys.
An unex­pec­ted gu­est - Ca­per­cail­lie
P. Adei­kis. Pa­si­rū­pin­ki­me di­džiai­siais apuo­kais.
Ta­ke ca­re of Eagle Owls


Tech­ni­kos apžval­ga / Equipment review


A. Skirps­tas. Žiū­ro­nai pra­de­dan­tie­siems paukš­čių ste­bė­to­jams.
Bi­no­cu­lars for be­gin­ner bird­wat­chers


Įvai­re­ny­bės / Va­rio­us


 

Prenumeruok dabar
Naujame numeryje skaitykite:

Apie mus

Reklama

Taisyklės

Neradote leidinio?

Kontaktai

Atsiskaitymo būdai

Kaip užsisakyti?