DĖL PASIKEITUSIO PRENUMERATŲ PLATINIMO PORTALO WWW.PRENUMERATA.LT VALDYTOJO

Gerbiami Klientai,

Šiuo pranešimu norime Jus, kaip UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 300037763, buveinė registruota adresu Jogailos g. 8-16, Vilnius, Lietuva (toliau – „SSC“), administruojamo prenumeratų platinimo portalo www.prenumerata.lt (toliau – „Portalas“) klientą, maloniai informuoti, kad SSC nusprendė perleisti (parduoti) savo teises į Portalą, įskaitant, bet neapsiribojant, savo teises į intelektinę nuosavybę, taip pat susijusias teises ir pareigas pagal su klientais sudarytą (-as) sutartį (-is).

Šiuo tikslu SSC ir UAB Media Bitės, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304552458, buveinė registruota adresu Kęstučio g. 25, Vilnius, Lietuva (toliau – „Pirkėjas“), 2020 m. spalio 30 d. sudarė sutartį dėl teisių į intelektinės nuosavybės objektus ir susijusių teisių bei pareigų pagal sutartis perleidimo, pagal kurią, jei bus įvykdytos kitos šalių sutartyje sutartos sąlygos, naujuoju Portalo administratoriumi ir Portalo klientų duomenų bazių valdytoju taps Pirkėjas.

Patikiname, jog visi su Portalo veikla susiję SSC iki Portalo perleidimo prisiimti įsipareigojimai (sutartiniai įsipareigojimai dėl prenumeratos platinimo paslaugų per Portalą teikimas, suderinimai su atsakingais asmenimis ir kt.) (toliau – „Įsipareigojimai“) išliks galioti visa apimtimi ir Pardavėjo bus įvykdyti įprasta tvarka – tinkamai ir laiku.

Atsižvelgiant į planuojamą įgyvendinti Portalo perleidimą ir siekiant sklandesnio perleidimo proceso, norime patikslinti kontaktinę informaciją ir rekvizitus, kuriais prašome Jūsų naudotis, toliau sprendžiant bet kokius klausimus, susijusius su Portalo veikla:

UAB Media Bitės
Kęstučio g. 25, 08121 Vilnius
El. pašto adresas info@zurnaluprenumerata.lt
Telefonas +370 610 99499


Duomenų apsauga

Atsižvelgdami į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – „BDAR“) ir taikomų teisės aktų reikalavimus duomenų subjektų asmens duomenų apsaugai, informuojame Jus kaip duomenų subjektą, kad Portalo perleidimo tikslu Jūsų, kaip SSC kliento, asmens duomenys, kurie būtini tolesniam prenumeratų platinimo paslaugų teikimui užtikrinti, nuo 2020 m. lapkričio 1 d. bus perduodami ir tvarkomi naujo duomenų valdytojo, t. y. naujo Pirkėjo – UAB Media Bitės.

UAB Media Bitės bus perduodami Jūsų asmens duomenys, priklausantys šioms kategorijoms:

 • Pagrindinė informacija (pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys);
 • Duomenys, susiję su prenumeratos platinimo paslaugų teikimu (pavyzdžiui, informacija apie užsakytą prenumeratą, žurnalo (-ų) pavadinimą (-us), jų kiekius, prenumeratos laikotarpius, kainą, datą ir apmokėjimą);
 • Duomenys, susiję su Portalo naudojimu (pavyzdžiui, prisijungimo duomenys; duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.).

  UAB Media Bitės gaus, rinks bei toliau tvarkys Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis UAB Media Bitės įpareigos atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reiks tvarkyti dėl UAB Media Bitės teisėto intereso (tik jei Jūsų interesai nebus svarbesni).

UAB Media Bitės tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Registracijos patvirtinimo;
 • Prenumeratos platinimo paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo (įskaitant, mokėjimų administravimo);
 • Paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo;
 • Skolų išieškojimo bei UAB Media Bitės interesų apsaugos ir materialinių nuostolių prevencijos;
 • Tiesioginės rinkodaros.
 • žodžiu – telefonu +370 610 99499

Informuojame, kad Jūs, esant BDAR nustatytų papildomų sąlygų visumai, turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • Susipažinti su UAB Media Bitės tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad UAB Media Bitės apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • Reikalauti perkelti UAB Media Bitės pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų UAB Media Bitės arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

UAB Media Bitės gali pateikti Jūsų duomenis :

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teiks UAB Media Bitės paslaugas (atliks darbus) ir tvarkys Jūsų duomenis UAB Media Bitės kaip duomenų valdytojo vardu (pavyzdžiui, kurjerių tarnybos ar kiti prekių pristatymo paslaugas teikiantys asmenys). Išimtiniais atvejais duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei UAB Media Bitės perduos Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, UAB Media Bitės imsis visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekiant užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas bei reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

UAB Media Bitės saugos Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai (pavyzdžiui, 10 metų po paskutinio Jūsų naudojimosi Portalo paslaugomis ar turiniu dienos), jeigu teisės aktuose nenustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi tol, kol Jūs atšauksite savo sutikimą, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 5 nuo Jūsų sutikimo davimo dienos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip UAB Media Bitės po Portalo perleidimo tvarkys Jūsų asmens duomenis galite gauti bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – UAB Media Bitės Privatumo taisyklėse, patalpintose interneto svetainėje www.prenumerata.lt , skaitmeninę jų versiją el. paštu: info@prenumerata.lt, o atspausdintą versiją – kreipdamiesi ar atvykę adresu Kęstučio g. 25, 08121 Vilnius;
 • žodžiu – telefonu +370 610 99499.

SSC, po Jūsų asmens duomenų perdavimo UAB Media Bitės, įsipareigoja netvarkyti (nepasilikti) jokių Jūsų asmens duomenų, nebent tai daryti įpareigotų galiojantys teisės aktai.

UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ vardu

Mudrikas Dadašovas,
direktorius