Prenumeratos taisyklės

UAB “Prenumerata”, juridinio asmens kodas 305910118, buveinės adresas Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje prenumerata.lt (toliau – Svetainė) leidinių ir kitų produktų prenumeratos pardavimo ir sutarčių sudarymo tvarką nustato šios leidinių prenumeratos taisyklės (toliau – Taisyklės).

Norėdami naudotis Svetainės elektronine prenumeratos priėmimo sistema, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis Taisyklėmis bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

I.         ĮŽANGA IR SĄVOKOS 

1.1.     Taisyklės – šios leidinių prenumeratos ir kitų produktų taisyklės nustato Jūsų ir Pardavėjo teises bei pareigas, prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, periodinių leidinių ir kitų produktų pristatymo tvarką, pristatymo adreso pakeitimą, prenumeratos nutraukimą, skundų nagrinėjimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prenumeratos priėmimu Svetainėje susijusias nuostatas.

1.2.      Bendrovė – UAB “Prenumerata”, įmonės kodas 305910118, adresas Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius.

1.3.   Pardavėjas – bendrovė, leidžianti atitinkamą leidinį ar parduodanti kitą produktą (leidinio leidėjas), kurį galima prenumeruoti „prenumerata.lt“ internetinėje prenumeratos pardavimo svetainėje. Leidėjo informacija taip pat nurodoma ant konkretaus leidinio. Leidinių, Pardavėjų sąrašas ir kontaktinė informacija taip pat pateikiama šiose Taisyklėse.

1.4.      Prenumerata – išankstinis leidinio ar kito produktio užsakymas iš anksto sumokant visą prenumeratos leidinių kainą. Prenumerata šių Taisyklių prasme reiškia visų leidinių prenumeratą, kurią Pirkėjas gali įsigyti užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Svetainėje.

1.5.      Leidiniai – leidiniai ir kiti produktai, kurių prenumeratą Pirkėjas gali užsakyti Svetainėje.

1.6.      Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas Svetainėje.

1.7.      Pirkėjas (toliau – Pirkėjas arba Prenumeratorius priklausomai nuo konteksto):

1.7.1.  Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.7.2.  Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.7.3.  Juridiniai asmenys;

1.7.4.  Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.8.      Asmens duomenys – Pirkėjo/Prenumeratoriaus vardas, pavardė, žurnalų pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

II.            BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.      Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties dalimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2.      Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prenumeratą Svetainėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.7 punkte nurodytus kriterijus.

2.3.      Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prenumeratos užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4.      Bendrovė visais atvejais veikia kaip Pardavėjo (leidinio leidėjo ir produkto pardavėjo) atstovas. Jeigu Bendrovė leidžia konkrečius leidinius ar parduoda kitus produktus, šių leidinių ir produktų prenumeratos atžvilgiu Bendrovė laikoma Pardavėju.

2.5.      Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdama Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

III.      ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

3.1.      Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Bendrovės pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, kurie būtini prenumeratai administruoti, leidiniams ir Pirkėjui priklausančioms dovanoms pristatyti bei mokėjimams vykdyti:

3.1.1.  Savo/gavėjo vardą, pavardę;

3.1.2.  Prenumeratos pristatymo adresą (gatvę, namo ir buto numerį, miestą, pašto kodą, valstybę. Esant reikalui, patekimo kodą į laiptinę iki pašto dėžučių);

3.1.3.  Elektroninio pašto adresą;

3.1.4.  Telefono numerį.

3.2.      Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Svetainės veiklai tik gavus Pirkėjo išankstinį sutikimą. Taisyklių 2.2 punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytais tikslais:

3.2.1.  Pirkėjo prenumeratos administravimui – užsakymo apdorojimui ir vykdymui;

3.2.2.  Pirkėjo identifikavimui Bendrovės informacinėje sistemoje;

3.2.3.  Pirkėjo užsakytų prenumeratos dovanų kuponų, patvirtinimų, priminimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

3.2.4.  Problemų, susijusių su prenumeratos pristatymu, išsprendimui;

3.2.5.  Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

3.3.      Pirkėjo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu, tačiau tik tuo atveju, kai Pirkėjas duoda tam sutikimą pažymėdamas varnele punktą „Sutinku gauti informaciją apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus:  skambučiu  elektroniniu paštu.“ Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi galimybę pasirinkti, kokiu jam patogiu būdu sutinka gauti priminimus, taip pat gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą atsiųstame pranešime pažymėdamas varnele punktą „ Nesutinku gauti informacijos apie artėjančią prenumeratos pabaigą bei specialius su ja susijusius pasiūlymus“ arba paspausdamas aktyvią nuorodą „Nebenoriu gauti pasiūlymų“.

3.4.      Pažymėdamas varnele punktą „Su prenumeratos taisyklėmis sutinku“, Pirkėjas patvirtina ir savanoriškai sutinka, kad Bendrovei pateiktus Pirkėjo asmens duomenis Bendrovė tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka bei laikantis galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų.

3.5.      Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos administravimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prenumeratos užsakymui įvykdyti: apie prenumeratos priėmimo eigą, mokėjimo ir užsakymo patvirtinimus bei kitą Pirkėjo prašomą informaciją.

3.6.      Pirkėjo asmens duomenys, renkami šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

3.6.1.  Asmens duomenys renkami, tvarkomi, saugomi tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių;

3.6.2.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.6.3.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3.6.4.  Renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo kriterijų, nereikalaujant iš Pirkėjo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, kaupiami;

3.6.5.  Kaupiami tik tie asmens duomenys, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Bendrovės paslaugas, ir tik tokia forma ir apimtimi, kuri reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

3.6.6.  Pirkėjo asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti;

3.6.7.  Asmens duomenys, siekiant, kad jie būtų išsamūs, nepasenę ir tvarkingi, gali būti nuolat tikslinami, atnaujinami;

3.6.8.  Pirkėjo pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus, jei kitaip reikalauja taikytini teisės aktai ir ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais;

3.6.9.  Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.7.      Bendrovė, rūpindamasi Pirkėjo privatumu ir vertindama Pirkėjo pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Pirkėjo privatumą bei Svetainės užsakymo registracijos formoje pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Pirkėjo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakytų paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

3.8.      Bendrovė gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip asmens duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems asmens duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos, aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir asmens duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų duomenų apsaugą.

IV.       BENDROVĖS TEISĖS IR  ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.      Bendrovė įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę Svetainėje su Pardavėju sudaryti Prenumeratos sutartis.

4.2.      Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3.      Susidarius svarbioms aplinkybėms, Bendrovė gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

V.         PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.      Pirkėjas turi šias pagrindines teises:

5.1.1.  Pirkti prenumeratos paslaugą Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.2.  Žinoti apie savo asmeninių duomenų, pateiktų Bendrovei, tvarkymą;

5.1.3.  Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis bei gauti informaciją apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

5.1.4.  Reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Pirkėjui susipažinus su savo asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

5.1.5.  Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė, Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

5.1.6.  Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.7.  Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Pirkėjas įgyja teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

5.2.      Pirkėjas, pirkdamas prenumeratos paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų ir išsamų žurnalo (-ų) pristatymo adresą bei prenumeratos administravimui ir vykdymui reikalingą informaciją.

5.3.      Prenumeratorius įsipareigoja priimti užsakyto (-ų) leidinio (-ų) prenumeratą ir už ją (-as) sumokėti sutartą kainą.

5.4.      Apmokėti išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir šios sąskaitos gavimo.

5.5.      Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys ar yra kitų nusiskundimų dėl prenumeratos, Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti naudojant nuorodoje https://prenumerata.lt/pagalba esančią formą

5.6.      Pirkėjas įsipareigoja neperduoti pašaliniams asmenims ar organizacijoms savo prenumeratos užsakymo duomenų.

VI.       PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1.      Pardavėjas įsipareigoja pristatyti leidinį Prenumeratoriui nurodyta tvarka. Jeigu pasikeitė prenumeratos pristatymo adresas ar kiti esminiai duomenys, turintys įtakos tinkamam leidinio pristatymui, tai 5.5 punkto tvarka, per 4 darbo dienas Pardavėjas atlieka reikalingus pakeitimus.

6.2.      Nustačius netikslumų pateiktame prenumeratos užsakyme arba Pirkėjo pateiktoje informacijoje pagal 5.2 punktą Pardavėjas nevykdo prenumeratos užsakymo ir informuoja Pirkėją, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6.3.      Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo –  pardavimo sutarties, jei Pardavėjas nutraukė tolimesnę leidinių leidybą ar produktų teikimą, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6.4.      Jei prenumeratos galiojimo laikotarpiu yra nutraukiama leidinių leidyba ar produktų tiekimas, tai Pardavėjas privalo grąžinti pinigus už neišnaudotą prenumeratos dalį arba pasiūlyti Pirkėjui kito žurnalo ar produkto prenumeratą pagal likutinę sumą. Pirkėjui siunčiamas pranešimas jo nurodytu el. pašto adresu ir suderinami tolimesni veiksmai.

VII.      PRENUMERATOS UŽSAKYMAS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

7.1.      Pirkėjas užsako prenumeratą, pateikdamas užsakymą naudodamasis elektronine Svetainės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

7.2.      Šalys susitaria, jog bet kokia Svetainėje pateikta informacija apie leidinius yra skirta tik pirminiam susipažinimui su leidiniais ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

7.3.      Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina eurais. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai. Tačiau už pristatymą į gyvenvietes ar kaimus, neturinčias miesto statuso (miesto statusas apibrėžiamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558, Vilnius), kaip suskirstyta šalies administracinė teritorija pagal Lietuvos statistikos departamentą (šaltinis https://osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-statistikos-sritis) ir VĮ Registrų centrą gali būti priskaičiuotas papildomas „Lietuvos pašto“ mokestis už pristatymą į teritoriją, esančią ne mieste.

7.4.      Svetainėje prie leidinio ar produkto pateikta kainų lentelė (-ės) sudaryta (-os) pagal kalendorinius metus ir leidžiamą prenumeravimo periodą. Kalendorinių metų lentelėje kainos skaičiuojamos nuo anksčiausiai galimo prenumeratos vykdymo mėnesio pagal pasirenkamą prenumeratos trukmę iki paskutinio žurnalo numerio imtinai, kuris išeis pagal pasirinktą prenumeratos pabaigos mėnesį nurodytą ant leidinio viršelio.

7.5.      Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prenumeratos užsakymo apmokėjimo būdų, nurodytų Svetainėje.

7.6.      Bendrovės suformuota sąskaita yra pagrindas, kuriuo remiantis Pirkėjas atlieka mokėjimą:

7.6.1.  Mokėjimas turi būti atliktas iš karto po užsakymo suformavimo, bet ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo užsakymo patvirtinimo ir sąskaitos gavimo.

7.6.2.  Bendrovė pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą banke.

7.6.3.  Neapmokėjus užsakymo pagal 7.6.1 punktą Bendrovė pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir informuoja Pirkėją apie susidariusias aplinkybes, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

7.7.      Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Bendrovės sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą prenumeratos užsakymą.

7.8.      Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktą prenumeratą, į el. paštą yra išsiunčiamas prenumeratos priėmimą patvirtinantis kvitas. Jeigu Pirkėjas nurodo, kad reikalinga PVM sąskaita – faktūra, tai prasidėjus faktiniam prenumeratos vykdymo laikui – išrašoma ir išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.

VIII.     UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PRENUMERATOS PRISTATYMAS

8.1.      Lietuvoje prenumerata pristatoma užsakymą nurodytą dieną. Jeigu adresatas yra atokesnėse vietovėse, leidinys gali būti pristatomas kitą darbo dieną.

8.2.      Pirkėjo užsakyta prenumerata yra pristatoma užsakyme nurodytu adresu per prenumeratos pristatymo paslaugas teikiančią organizaciją.

8.3.      Pirkėjas sutinka, kad užsakyme nurodytu adresu į gaunamų laiškų dėžutę pristačius leidinį (-ius) yra laikoma, kad leidinys ar produktas yra tinkamai perduotas Prenumeratoriui. Prenumeratorius turi sudaryti sąlygas laisvai ir netrukdomai laiškininkui patekti iki jo gaunamų laiškų dėžutės.

8.4.      Jeigu prenumeratos pristatymas Prenumeratoriui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prenumeratą nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prenumerata, Prenumeratorius turi nedelsiant patikslinti adresą, o Pardavėjas kuo skubiau nukreipia naujai išeisiančius leidinio numerius ar produktus patikslintu adresu. Už išėjusius ir nepristatytus leidinius ar produktus atsako Prenumeratorius.

8.5.      Jeigu Prenumeratoriaus gaunamų laiškų dėžutė yra netvarkinga, negarantuoja patikimo leidinių saugojimo ar bendra (t.y. priklauso keliems adresatams) laiškininkas turi teisę nenešti ir nepalikti prenumeruojamų leidinių. Prenumerata bus pristatoma kai Prenumeratorius susitvarkys gaunamų laiškų dėžutę. Už nepristatytus leidinius ar produktus atsako Prenumeratorius.

8.6.      Pardavėjas neatsako už pavėluotą prenumeratos pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prenumeratos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8.7.      Jeigu Prenumeratorius pareiškia pretenziją dėl nepristatyto leidinio (-ių) ar produkto ne dėl Prenumeratoriaus kaltės, Pardavėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautą leidinio numerį. Pretenziją Prenumeratorius turi pareikšti kuo anksčiau per įmanomai trumpesnį laiką nuo leidinio numerio išėjimo datos. Už pavėluotai pareikštas pretenzijas (savaitraščiui po savaitės, o mėnraščiui po trijų savaičių nuo jų išėjimo datos) Pardavėjas neatsako.

8.8.      Prenumeratoriaus prašymu Leidinio pristatymo adresas gali būti pakeistas pagal 5.5 ir 6.1 punktų tvarką.

8.9.      Į užsienio šalis prenumerata priimama atskiru užsakymu ir siunčiama leidinio išėjimo dieną per „Lietuvos paštą“ pirmenybine siunta.

IX.       TAIKOMOS NUOLAIDOS IR AKCIJINIAI PASIŪLYMAI

9.1.      Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

9.2.      Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama prenumerata.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su parteriais vykdomas programas).

9.3.      Prenumerata, kuriai taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prenumeratos rūšis, kurioms taikomos kitos nuolaidos nėra taikomos.

X.         GARANTIJOS

10.1.   Pardavėjas garantuoja leidinių ir produktų kokybę. Brokuotas leidinys ar produktas yra pakeičiamas į kokybišką per įmanomai protingą trumpiausią laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai.

10.2.   Kokybiškų žurnalų ar produktų grąžinimas nepriimamas.

10.3.   Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos, jeigu Pardavėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Pardavėjui ir (ar) Bendrovei apie ketinimą nutraukti prenumeratą raštu ir išsiųsti ranka rašytą prašymą Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytu adresu arba Bendrovei adresu UAB „Prenumerata“, Kęstučio g. 25, 08121 Vilnius arba jį nuskenavus el. paštu info@prenumerata.lt (Bendrovė Jūsų pranešimą perduos Pardavėjui). Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita kur pervesti pinigų sumą už likusią nepanaudotą prenumeratos dalį. Patenkinus pretenziją Pardavėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 dienų. Grynais pinigais – nekompensuojama.

10.4.   Grąžinama suma skaičiuojama išminusuojant jau gautus leidinius ar produktus nuo pilnos prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos. Jeigu pretenzija nepagrįsta ir nemotyvuota, Bendrovė taikys papildomą 5 (penkių) eurų prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį.

10.5.   Per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo Prenumeratą galima anuliuoti be jokios priežasties ir sutarties nutraukimo mokesčio apie tai pranešant Bendrovei.

10.6.   Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir prenumeratoriui išsiųsta dovana.

XI.       SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1.   Gavus leidinį su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Pardavėją žemiau nurodytais kontaktais:

Leidinys

Leidėjas

El. paštas, kuriuo siunčiami skundai/prašymai

ŽMONĖS

LAIMĖ

JI

LEGENDOS

UAB "Media bitės"

Juridinio asmens kodas: 304552458

Kęstučio g. 25, LT-08121 Vilnius

Tel.: (8 5) 250 3415

info@mediabites.lt

 PENKI

JUSTĖ

NAMINUKAS

LEGO CITY

LEGO FRIENDS

LEGO NINJAGO

NUO TAŠKO IKI TAŠKO

UAB "Presa"

Juridinio asmens kodas: 302346477

Gedimino g. 47, Kaunas

Tel. Nr.: (8 6) 207 7730

prenumerata@presa.lt

MOTERIS

COSMOPOLITAN

PANELĖ

MANO NAMAI

TAVO VAIKAS

UAB "GM Žurnalų leidybos grupė"

Juridinio asmens kodas: 304737282

Gynėjų g. 4-333, LT-01109 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 101 1389

prenumerata@gmzurnalai.lt

IQ

IQ LIFE

STATYK

NAMAS IR AŠ

UAB  "Naujienų centras"

Juridinio asmens kodas: 304438579

Žygimanto Liauksmino g. 3, LT-01101 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 269 1238

o.lukosius@iq.lt

NATIONAL GEOGRAPHIC LIETUVA

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS LIETUVA

VšĮ “Atverk pasaulį”

Juridinio asmens kodas: 305026386

Sėlių g. 8, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 979 4320

fredis@kpms.lt

PRIE KAVOS

PRIE KAVOS SVEIKATA

PRIE KAVOS MOTERS PATARIMAI

BŪRĖJA

EDITA

UAB "SS leidyba"

Juridinio asmens kodas: 300845481

Adresas: Maironio g. 16-6, LT-44298 Kaunas

Tel. Nr.: (8 6) 802 9626

Platinimas@priekavos.lt

A-Z

KETURI RATAI

ŽVEJYS IR ŽUVIS

TIK VYRAMS

MOTERS SAVAITĖ

MOTERS SAVAITGALIS

MAŽYLIS

MOTERS SAVAITGALIO VIRTUVĖ

VIRTUVĖ NUO...IKI

IEVA

UAB „Leidiniai”

Juridinio asmens kodas: 304779744

Konstitucijos pr. 23, A korp. LT-08105 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 402 5529

prenumerata@leidiniugrupe.lt

L’Officiel

VšĮ "Mados akademija"

Juridinio asmens kodas: 302334350

Odminių g. 8, LT-01122 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 203 6401

platinimas@lofficiel.lt

DARBŠTUOLĖ

DARBŠTUOLĖ SU SPEC. PRIEDU

RUOŠKIME KARTU

UAB "Septyni menai"

Juridinio asmens kodas: 123791457

Naugarduko g. 91-500, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 221 2290

darbstuole@7menai.eu

APSKAITOS, AUDITO IR MOKESČIŲ ŽINIOS

UAB "Apskaitos ir Audito žinios"

Juridinio asmens kodas: 124240019

K. Kalinausko g. 11-10, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 261 7363

info@aktualijos.lt

AUTO BILD LIETUVA

UAB "TRAVEL2LIFE"

Juridinio asmens kodas: 302729109

Adresas: Pašilaičių g. 14A-5, LT-06113 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 595 5555

prenumerata@autobild.lt

BEATOS VIRTUVE

UAB "Beatos virtuvė"

Juridinio asmens kodas: 302540845

Gedimino pr.  27, LT-01103 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 850 1450

laura@beatosvirtuve.lt

BITUTĖ

VŠĮ „Bitutės žurnalas“

Juridinio asmens kodas: 301697053

Adresas: Pilies g. 8, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 153 7708

redakcija@bitute.lt

CENTRAS

INTERJERAS.LT PATARIA

VŠĮ ,,Aplink tave“

Juridinio asmens kodas: 302425316

Konstitucijos pr. 23B-12, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 205 1572

prenumerata@interjeras.lt

CIKADOS

MB „Cikados dūzgia“

Juridinio asmens kodas: 305163463

Adresas: Karmėlavos g. 32-20, Neveronys, Kauno raj.

Tel. Nr.: +447838918179

irma@zurnalascikados.com

FLINTAS

SUP.E.R.

SMEGENŪZAI

NYKŠTUKAS

KUTIS

KIŠKUTIS MIKUTIS

UAB leidykla "Jūsų Flintas"

Juridinio asmens kodas: 134839832

Palangos g. 19/9, 9A, LT-44287 Kaunas

Tel. Nr.: (8 3) 722 4489

info@flintas.lt

INVESTUOK

UAB „Leidybos studija”

Juridinio asmens kodas: 235515510

V. Putvinskio g. 49-305 kab., Kaunas

Tel. Nr.: (8 6) 594 1020

prenumerata@investuok.eu

SODO SPALVOS

MANO SODYBA

AUGALŲ PASAULIS

UAB „Katikauga”

Juridinio asmens kodas: 123658364

Ateities g. 2A-1, Vilnius LT-08333

Tel. Nr.: (8 5) 271 5436

redakcija@sodospalvos.lt

KELIAUK

Aukso pieva, IĮ

Juridinio asmens kodas: 302457716

Užupio g. 30-304, LT-01203 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 501 9515

info@auksopieva.lt

KRANTAI

Asociacija „Krantų redakcija“

Juridinio asmens kodas: 300058939

Klaipėdos g. 6-408, LT-01117 Vilnius

helmutas.sabasevicius@gmail.com

KULTŪROS BARAI

VšĮ „Kultūros barų“ leidykla

Juridinio asmens kodas: 302514590

Latako g. 3, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 262 3861

info@kulturosbarai.lt

LAMŲ SLĖNIS

UAB „Zubizu projects”

Juridinio asmens kodas: 302701693

Antakalnio g. 98-52, LT-10201 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 509 0128

elas@lamuslenis.lt

LITERATŪRA IR MENAS

VšĮ „Literatūra ir menas“

Juridinio asmens kodas: 120150460

Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 746 4188

litmenas@gmail.com

STILIUS

UAB "Lietuvos rytas"

Juridinio asmens kodas: 120030315

Adresas: Gedimino pr.12A, Vilnius            

Tel. Nr.: (8 5) 274 3778

prensk@lrytas.lt

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT VAIKAMS

VšĮ „Magnificat leidiniai”

Juridinio asmens kodas: 302460413

M. K. Paco g. 4, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 798 9044

info@magnificat.lt

MANO ŪKIS

VETINFO

VšĮ LŽŪKT redakcija MANO ŪKIS

Juridinio asmens kodas: 135011915

Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas

Tel. Nr.: (8 3) 720 6737

prenumerata@manoukis.lt

METAI

VšĮ „Metai“

Juridinio asmens kodas: 120150656

K. Sirvydo g. 6, LT-01101 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 261 7344

redakcija.metai@gmail.com

MIŠKAI

VšĮ Baltijos miškai

Juridinio asmens kodas: 302467500

Gilušio g. 16-44, LT – 21110 Trakai

Tel. Nr.: (8 6) 127 3341

redaktorius@zurnalasmiskai.lt

OHO KRYŽIAŽODŽIAI

UAB „UPG Baltic”

Juridinio asmens kodas: 300651843

Savanorių pr. 433, LT-49286 Kaunas, Lietuva

Tel. Nr.: (8 3) 776 3203

info@oho.lt

PROFI

BALTIC PUBLISHING GROUP, UAB

Juridinio asmens kodas: 304758426

Vytenio g. 9, LT-03113, VILNIUS

Tel. Nr.: (8 6) 822 2753

marija@profilt.lt

PSICHOLOGIJA TAU

ILIUSTRUOTAS MOKSLAS

UAB „ Žmogaus studijų centras“

Juridinio asmens kodas: 120282818

Trakų g. 8, 2A korp. Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 262 6763

redakcija@psichologijatau.lt

SAVAITĖ

NAMIE IR SODE

AR ŽINAI KAD

UAB „Savaitė“

Juridinio asmens kodas: 124712523

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 210 1819

prenumerata@savaite.eu

SA.lt (STATYBA IR ARCHITEKTŪRA)

VŠĮ „SA.lt projektai”

Juridinio asmens kodas: 305290927

Fabijoniškių g. 99, LT-07101 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 529 1401

prenumerata@sa.lt

TOPGEAR

UAB "Topomedia"

Juridinio asmens kodas: 304060492

Smolensko g. 10-58, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 762 8911

markevicius.tadas@gmail.com

TRIMITAS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Juridinio asmens kodas: 191691799

Adresas: Laisvės al. 34, LT-44240, KAUNAS

Tel. Nr.:  (8 3) 722 8081

vytaras68@gmail.com

RASOS

ŪKININKO PATARĖJAS

KAIMO ŽINIOS

UAB „Ūkininko patarėjas“

Juridinio asmens kodas: 133122411

Gedimino g. 27 , LT – 44319 Kaunas

Tel. Nr.: (8 3) 722 5300

platinimas@up.lt

MAMOS ŽURNALAS

UAB “Mamos žurnalas“

Juridinio asmens kodas: 125461020

Adresas: Kareivių g. 6-215, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 273 4474

foto@mamoszurnalas.lt

KO GYDYTOJAI TAU NEPASAKO

Izdevnieciba Rigas Vilni, SIA

Juridinio asmens kodas: 400003363975

Kalku iela 15-8, Riga, Latvija

data@rigasvilni.lv

HAPPY 365

MB"4 galvos"

Juridinio asmens kodas: 304038777

Adresas: Kalvarijų Sodų 11-oji g. 15, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 987 3889

jurga@happy365.lt

KAUNO DIENA

KLAIPĖDA

UAB „Diena Media News“

Juridinio asmens kodas: 133348410

Aguonų g. 6, Vilnius

Tel. Nr.: (8 3) 730 2250

prenumerata@kaunodiena.lt

LIETUVOS AIDAS

VŠĮ "Lietuvos aido fondas"

Juridinio asmens kodas: 124861759

Pilies g. 18-3b, Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 981 1105

lietuvosaidas1917@gmail.com

RESPUBLIKA

VAKARO ŽINIOS

UAB „“Respublikos“ leidiniai“

Juridinio asmens kodas: 124251033

Adresas: A. Smetonos g.2, LT-01115 Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 238 7031

prenumerata@respublika.net

TAURAGĖ KURJERIS

UAB "Tauragės kurjeris"

Juridinio asmens kodas: 179760268

Dariaus ir Girėno g. 24, LT-72251, Tauragė

Tel. Nr.: (8 6) 983 4902

prenumerata@kurjeris.lt

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS

UAB „ Kaimo žinios“

Juridinio asmens kodas: 304059789

Konstitucijos per.23A, LT-08105 Vilnius

Tel. Nr.: (8 6) 404 6607

prenumerata@kaimozinios.lt

JOGA IR AJURVEDA

LEIDYKLA „ Geriau sveikiau“

Juridinio asmens kodas: 305208474

Perkūnkiemio 13-9, LT-12114Vilnius

geriausveikiau@gmail.com

  

11.2.   Visos pretenzijos turi būti motyvuotos ir pagrįstos įrodymais. Teikiant pretenziją, Prenumeratorius turi nurodyti broko požymius. Prenumeratorius turi saugoti brokuotą leidinį kaip įrodymą ir esant Pardavėjo prašymui perduoti jį kurjeriui, kai jis pristatys kokybišką leidinį.

11.3.   Pardavėjas išnagrinėja pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

XII.     INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

12.1.   Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

12.2.   Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja.  

XIII.     INFORMACIJOS SIUNTIMAS

13.1.   Bendrovė visus patvirtinimus, pranešimus, priminimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

13.2.   Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus dėl Svetainės veiklos Prenumeratorius siunčia el. paštu: info@prenumerata.lt.

13.3.   Pranešimai, reikalavimai, prašymai ir klausimai dėl Prenumeratos ir (ar) leidinių siunčiami Pardavėjui Taisyklių 11.1 nurodytais el. pašto adresais.

XIV.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

14.1.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prenumeratos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Prenumeratoriaus nurodyti duomenys atitiks Pirkėjo įvestą užsakymo informaciją, Bendrovė ir/ar Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir įvykdys jo prašymą dėl prenumeratos vykdymo ar kitą veiksmą pagal Pirkėjo suteiktas teises šiose prenumeratos taisyklėse.

14.3.   Bendrovė neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų ribojimus ar tinklų sutrikimus dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Bendrovės serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

14.4.   Bendrovė atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Bendrovė rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5.   Bendrovės atsakomybė Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Prenumeratorius sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pirkėjo prenumeratą.

14.6.   Bendrovė neatsako už leidinio turinį dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai leidinio Pardavėjui.

XV.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Bendrovės arba Pardavėjo buveinę.